Положення політико-консультаційної ради
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Положення політико-консультаційної ради

                                  

ПОЛОЖЕННЯ

про політико-консультативну раду 

при Жмеринській міській раді

 

         Політико-консультативна рада (далі ПКР) при Жмеринській міській раді є постійно діючим формуванням, яке основує свою роботу на принципах демократичного спілкування, взаємодії та співпраці органу місцевого самоврядування з міськими організаціями політичних партій та інститутів громадянського суспільства.

         У своїй діяльності політико-консультативна рада керується Конституцією України, законами України,  постановами, актами, рішеннями та розпорядженнями Глави держави, Кабінету Міністрів України, іншими документами, а також цим Положенням.

 

1. Загальні положення

1.1. ПКР є консультативно-дорадчим органом при міській раді, утворе­ним з метою більш повного врахування пропозицій політичних та громадських сил при розгляді аспектів суспільно-політичного, соціально-економічного та політико-правового розвитку міста, а також вирішення актуальних питань, які виносяться громадськістю на обговорення.

1.2. ПКР – це форма співпраці органу місцевого самоврядування з політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями та інститутами громадянського суспільства, яка направлена на конструктивний розвиток життєдіяльності територіальної громади в усіх її сферах для забезпечення суспільно-політичної стабільності на місцевому рівні.

1.3. ПКР діє на громадських засадах і представляє інтереси політичних партій, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства, що діють на території м. Жмеринка.

 

2. Основні завдання політико-консультативної ради

         2.1. Консолідація зусиль органів місцевого самовряду­вання та організацій політичних партій, громадських організацій та об’єднань з метою практичної реалізації конституційних прав громадян, які проживають у                  м. Жмеринка,  повного задоволення їх політичних, економічних, культурних та інших інтересів.

         2.2. Вивчення та аналіз суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації в місті, актуальних внутрішньополітичних та зовнішньополітичних  проблем регіону. Розроблення і внесення за результатами вивчення, чи аналізу відповідних пропозицій.

2.3.Попередній розгляд розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету з найважливіших питань суспільного життя міста, внесення пропозицій щодо розроблення проектів таких розпоряджень.

2.4. Внесення пропозицій щодо формування міського бюджету, програми економічного та соціально розвитку міста, інших міських програм та рішень.

2.5.Сприяння удосконаленню механізмів взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськості шляхом взаємного інформування, обговорення важливих проблем соціально-економічного і політичного життя міста на практичних конференціях, «круглих столах», семінарах, нарадах, засіданнях тощо з метою досягнення згоди у спірних питаннях та спільного впливу на недопущення або ліквідацію конфліктних ситуацій.

2.6.Узгодження позицій міських осередків політичних партій, громадських організацій, налагодження конструктивної взаємодії демократичних реформ та розв’язання актуальних проблем суспільного життя, забезпечення злагоди та миру в місті.

 

3. Склад політико-консультативної ради

3.1. ПКР утворюється із представників міських політичних партій, громадських організацій, об’єднань, або інших інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку та виявили своє бажання працювати в ПКР.

3.2. Членом ПКР може бути керівник, або уповноважений представник будь-якої політичної партії, громадської організації чи об’єднання, інститутів громадянського суспільства ( по 1 від кожної організації), кожен з яких має право вирішального голосу.

 

4. Права та обов’язки члена ПКР

4.1. Член ПКР має право:

 • надавати у формі відповідного подання проект рішення в керівний орган ПКР;
 • висловлювати на засіданнях ПКР пропозиції, формулювати заяви, давати оцінку явищам суспільно-політичного та соціально-економічного життя міста, його гуманітарного напрямку;
 • вносити свої пропозиції щодо переліку питань порядку денного засідання, плану роботи ПКР та готувати проекти рішень з цих питань;
 • за погодженням з головою ПКР, отримувати інформацію від відповідних служб органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян, а також документи, що стосуються питань, які розглядаються радою;
 • виходити зі складу ПКР шляхом письмового повідомлення.

Усі члени ПКР мають рівні між собою права.

4.2. Член ПКР зобов’язаний:

 • брати участь у чергових та позачергових засіданнях ради;
 • дати згоду на участь у роботі ПКР та визначити повноваження своїх представників;
 • надавати достовірну інформацію про контакти (електронну адресу, факси та номери телефонів) міської організації, яку він представляє; 
 • інформувати організацію, яку він представляє про діяльність ПКР, а також розповсюджувати серед членів цієї організації, достовірну інформацію про рішення, прийняті радою;
 • не розголошувати зміст документів ПКР, що перебувають у процесі підготовки, або не підлягають оприлюдненню з тих, чи інших причин, а також не набули сили прийнятих рішень.

 

 

5. Голова ПКР, заступники голови, секретар ради.

Права та обов’язки

5.1.Голова ПКР та його перший заступник обирається з числа членів ПКР простою більшістю голосів, присутніх на засіданні ради. Інший заступник – делегується міським головою із числа своїх заступників, і представляє на засіданнях ПКР орган місцевого самоврядування.

5.2. Секретар ПКР обирається за поданням голови ПКР простою більшістю голосів, присутніх на засіданні ради.

5.3. Керівний склад ПКР (голова, перший заступник голови, секретар) обирається терміном на 1 рік. Ротація керівного складу відбувається в січні місяці кожного календарного року.

5.4. Голова ПКР:

 • скликає чергові та позачергові засідання ради;
 • головує на засіданнях ради;
 • визначає та узгоджує дату, час та місце проведення засідань;
 • вносить пропозиції до порядку денного засідання, планів роботи ПКР;
 • узгоджує поточне та перспективне планування роботи ПКР, рішення тощо;
 • сприяє оприлюдненню діяльності ПКР в місцевих засобах масової інформації.

5.5. Заступник голови ПКР:

 • вносить пропозиції до порядку денного засідання, планів роботи ПКР;
 • у разі відсутності голови виконує його функціональні обов’язки, веде засідання ради (у разі відсутності останнього – засідання ради може вести інша особа зі складу ради, визначена членами ПКР) ;
 • повідомляє членів ПКР про чергове або позачергове засідання ради, а також проект порядку денного засідання;
 • виконує інші функції за дорученням голови ради.

5.6. Секретар ПКР:

 • веде протокол засідання ПКР;
 • інформує голову ПКР та заступника ради про стан виконання рішень ПКР;
 • повідомляє членів ПКР про чергове або позачергове засідання ради, а також проект порядку денного засідання;
 • виконує інші функції за дорученням голови ради.

 

6. Діяльність ПКР та організація роботи

6.1. Для виконання завдань ПКР, викладених у п. 2 цього Положення,  політико-консультативна рада:

 • · готує та проводить робочі засідання повноважних представників політичних партій, громадських об’єднань, інших організацій, що входять до її складу;
 • · утворює робочі групи, визначає представництво в дорадчих комітетах для підготовки проектів відповідних рішень, програм тощо;
 • · утворює експертні та робочі групи (у разі потреби) із залученням у встановленому порядку посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування (за їх згодою), представників підприємств, установ, організацій міста, фахівців різних галузей та представників об’єднань громадян.

6.2.Засідання ПКР проводяться згідно з планом роботи ради,  один раз на місяць. День засідання – 3-а п’ятниця місяця о 14.30год.

6.3. Ініціатива проведення позачергового засідання ПКР належить голові ПКР, або на вимогу не менш  як 1/3 членів ради.

6.4. Рішення ПКР носять дорадчо-консультативний і рекомендаційний характер і приймаються, як правило на основі консенсусу. Якщо всі зусилля досягнути прийняття рішень на основі консенсусу вичерпані, рішення ПКР приймаються шляхом голосування простою більшістю присутніх на засідання членів ПКР.   

Рішення з будь-якого питання, що входить до компетенції ради, виноситься на основі рекомендацій членів ПКР. При неможливості прийняття рішення з того чи іншого питання, його розгляд переноситься на наступне засідання і розглядається з врахуванням думок, висловлених на попередньому засіданні.

6.5. Засідання ради оформляються протоколом, який підписує голова ПКР, або головуючий на засіданні та секретар ради.

6.6. Робота ради планується на півріччя. Пропозиції щодо плану роботи ПКР подаються головою ради, заступником голови та членами ради.  План роботи ПКР затверджується рішенням ради.

6.7.Члени ПКР у своїй роботі керуються цим Положенням, а також регламентом роботи, визначеним на засіданні ради.

6.8. Якщо член ПКР порушує дане Положення, він може бути виключений зі складу ради, або його членство тимчасово припиняється з ініціативи голови ПКР та за рішенням більшості членів ПКР.

6.9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради ПКР здійснюється організаційним відділом міської ради.

 

7.Внесення змін і доповнень до Положення про ПКР.

Припинення діяльності ПКР

 

7.1. Положення набуває чинності з дня його перезатвердження на засіданні членів ПКР – засновників ПКР, із наступним погодженням його з міським головою.

7.2. Зміни і доповнення до Положення про ПКР приймаються на засіданні ПКР простою більшістю голосів, з наступним погодженням з міським головою.

7.3. ПКР може припинити свою діяльність за ініціативи міської ради, за пропозицією або відмови більшості членів політико-консультативної ради.