Зменшено податкове навантаження на пенсію
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Зменшено податкове навантаження на пенсію

 

    Ураховуючи запит суспільства на зменшення податкового навантаження на  пенсії, Комітет Верховної Ради  України  з питань податкової та митної політики підтримав соціально важливий проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо  звільнення від оподаткування пенсій, поданий Кабінетом Міністрів ( реєстр. № 4542, далі – Закон )

     2 червня 2016 р. Верховною Радою України цей законопроект було ухвалено як Закон України, який набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто з  1 липня 2016р..

    Цим Законом через унесення змін до пп. 164.2.19п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (да­лі — Кодекс) збільшено неоподат­ковуваний розмір пенсій (включа­ючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомі­сячного довічного грошового утри­мання, одержуваних платником податку з Пенсійного фонду Украї­ни чи бюджету згідно із законом. Такий неоподатковуваний розмір установлено на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму           для осіб, які втратили працездат­ність (у розрахунку на місяць), установленого на 1 січня звітного податкового року (у 2016 о. – 10740грн). Тобто з 1 липня цього РОКУ, якщо розмір пенсії не переви­щуватиме 10740 грн, вона взагалі не буде оподатковуватися. Опо­даткуванню підлягатиме лише пе­ревищення розміру пенсії понад 10740 грн.

    Слід зазначити, що такий поря­док оподаткування пенсій стосу­ватиметься всіх пенсіонерів: як непрацюючих, так і тих, що, пере­буваючи на пенсії, ще й працюють.

    Нагадаємо, що в Україні з 2015 р. оподатковувалися пенсії, розмір яких перевищував три розміри мі­німальної заробітної плати (в час­тині такого перевищення). Так, 2015 р. оподатковувалося переви­щення пенсій розміром понад 3654 грн, з 1 січня до 1 липня цьо­го року оподаткуванню підлягало перевищення розміру пенсій по­над 4134 грн.

    Отже, з набранням чинності За­коном від оподаткування пенсій­них виплат звільнятимуться такі соціально вразливі категорії осіб похилого віку, як інваліди, ветерани війни, чорнобильці, шахтарі. науковці, військові тощо.

    За даними Пенсійного фонду України, число пенсіонерів, які одержують пенсію понад 10740 грн, становить близько 4,5 тис. осіб і переважно це судді, прокурори, народні депутати, чиновники вищих рангів та інші високопосадовці.

    Слід також зазначити, що на під­ставі пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу з набранням чинності цим Законом пенсії в на­званому розмірі не обкладати­муться також військовим збором. Відповідно в разі перевищення пенсії понад установлений розмір тільки сума перевищення пенсії обкладатиметься військовим збо­ром за ставкою 1,5%.

    Також Законом унесено зміни до п. 167.4 ст. 167 Кодексу, якими змі­нено ставку (з 15 на 18%) обкла­дання податком на доходи фізич­них осіб, яка застосовуватиметься до суми перевищення пенсії (вра­ховуючи суму її індексації, нарахо­вану відповідно до закону), щомі­сячного довічного грошового утри­мання, визначеної пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

    Тобто з 1 липня 2016 р. переви­щення пенсійних  виплат понад установлений розмір (у поточному році — понад 10740 грн) обклада­тиметься податком на доходи Фі­зичних осіб за ставкою 18%.

    Унесені Законом зміни в оподат­кування пенсійних виплат не сто­суються оподаткування пенсій, одержаних громадянами України з іноземних джерел. Такі пенсії, як і раніше, обкладатимуться подат­ком на доходи фізичних осіб в повному обсязі за ставкою 18% як іноземні доходи відповідно до пп. 170.11.1 п. 170.11 Кодексу (якщо інше не встановлене міжна­родними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер­ховною Радою України).

    Також Верховною Радою України не було підтримано передбачені ухваленим законопроектом про­позиції щодо скасування понижую­чого коефіцієнта для виплати пен­сій працюючим пенсіонерам. Тому впродовж цього року працюючі пенсіонери, розмір пенсій яких перевищує 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, продовжуватимуть одержу­вати пенсію, на 15% меншу від призначеної. А пенсіонери, що працюють на спеціальних посадах (посади державної служби та при­рівняні до них посади), до кінця цього року взагалі не будуть одер­жувати призначену їм пенсію.

 

 

Заступник начальника Жмеринського обєднаного управління

Пенсійного фонду Украйни Вінницької області

                                  Н.Абрамова

2016-06-22 15:25:10